Documente de admitere la examen

În vederea admiterii la examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor, persoanele fizice prezintă secretarului Comisiei de certificare următoarele documentele:

a) cererea de admitere la examenul de calificare;

b) curriculum vitae;

c) două fotografii cu dimensiunea 3×4 cm;

d) cazierul judiciar; 

e) recomandarea,  în formă scrisă, a entității de audit în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, după caz;

f) diploma  de studii   superioare  de  licență,  recunoscută  și  echivalată de către Ministerul   Educaţiei,   Culturii   și  Cercetării  al   Republicii  Moldova,  în   cazul efectuării studiilor peste hotare;

g) documentul   ce  confirmă   activitatea   desfășurată  în   Republica   Moldova, autentificat  în  modul stabilit, după  caz,  sau  documentul  ce confirmă  activitatea desfășurată  în  afara  Republicii  Moldova,  tradus  în  limba  română şi legalizat în conformitate  cu legislaţia,  și care confirmă o  vechime în muncă de cel puţin 3 ani sau de cel puțin 15 ani în domeniul economic sau cel juridic;

h) buletinul de  identitate sau permisul de şedere, după caz, eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova;

i) certificatul internaţional de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului,  la care se  anexează  lista  examenelor susţinute, tradus în limba română şi legalizat în conformitate cu legislaţia, după caz.

Documentele  menționate  la  pct.17  lit.f), h) și i) se  prezintă în  original și în copii. Copiile  documentelor şi  documentele corespunzătoare se prezintă într-o mapă-dosar  de către  persoanele fizice secretarului  Comisiei.