Anunț cu privire la concursul pentru selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului extern obligatoriu pentru anul 2023

Marți, 07 noiembrie 2023
Denumirea autorității contractante: Întreprinderea de Stat EDITURA ”STATISTICA”.

Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor): mun. Chișinău, str. București 34, MD - 2001.

Numărul de telefon și persoana de contact: tel-fix. 022 274134, 022 274547, 062101201, 069765543.

Obiectul achiziției: Auditarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2023.

Termenul-limită de depunere a ofertelor13 noiembrie 2023, ora 16:00.

Cerințe față de conținutul ofertei: Oferta va fi elaborată conform structurii și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 875/2015. Ofertele depuse în termenul stabilit, vor fi înregistrate la ÎS Editura ”STATISTICA”, ulterior vor fi transmise spre a fi deschise și evaluate către Consiliul de Administrație al ÎS Editura ”STATISTICA”. Se solicită prezentarea ofertei de participare la concurs pe blanchetă cu antet a entității de audit în limba română, cu număr și dată de ieșire, care va avea următorul conținut:

 • Denumirea și sediul entității de audit, telefoanele de contact, poșta electronică, datele bancare, inclusive cu privire la auditul situațiilor financiare conform IFRS;
 • Descrierea succintă a activității entității de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajați;
 • Numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum și, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
 • Perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
 • Termenul de prezentare a raportului auditorului;
 • Numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale;
 • Modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 26 al Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare;
 • Onorariul de audit;
 • Semnătura conducătorului.

Oferta comercială va fi prezentată în monedă națională (lei) în două variante, fără TVA și cu includerea a TVA;

 1. Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va fi efectuată de către Consiliul de Administrație al ÎS Editura ”STATISTICA”, ținând cont de informația expusă în ofertă, luând cumulativ în calcul lit. a)-e) din pct. 8 al Regulamentului, aprobat prin HG nr. 875/2015. Câștigătorul va fi desemnat operatorul economic care va corespunde tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.
 2. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț

Pentru informații suplimentare: tel.: 022 274134, 022 274547, 062101201, 069765543.

Anexă: Caietul de sarcini.